Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

emi296
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viamaniamania maniamania
emi296
emi296
0685 e729
Reposted fromadzix69 adzix69 viamaniamania maniamania
emi296
7232 a947
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
emi296
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaAmericanlover Americanlover
emi296
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
emi296
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viaAmericanlover Americanlover
emi296
emi296
8866 3795
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover

July 02 2015

emi296
emi296
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaAmericanlover Americanlover

June 29 2015

emi296
4163 661a 500
Reposted fromhydeaway hydeaway
emi296
4564 e8fb
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata
emi296
4962 ccff 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
emi296
Reposted froml3910n l3910n
emi296
0852 ac2f
Reposted fromosaki osaki
emi296
5127 2882 500
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy
emi296
Nie ratuj jego,  ratuj siebie, uciekaj,  weź co masz,  resztę niech wyrzuci, niech narzeka, nie myśl o tym więcej,  on też nie będzie czekał,  nie mów o tym więcej, choć wiem,  to temat rzeka, powiedz koleżance,  nie potrzebujesz go, siostro,  to idź przed siebie prosto,  i bez niego będzie o tobie głośno, zasługujesz na dużo, dużo więcej, siostro.
— Masia- "Siostro"
Reposted fromcenturylove centurylove

June 28 2015

emi296
5657 aa2b 500
emi296
Reposted frommeem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl